Monday, 21 November 2011

TAUHID


PENGERTIAN TAUHID

Perkataan tauhid berasal daripada perkataan Arab yang beerti mengesakan. Dari segi istilah bermaksud beriktiqad dan mempercayai bahawa Allah s.w.t itu Esa dan tunggal, tidak ada syirik dan sekutu bagiNya. Fahaman secara praktikalnya, tauhid ialah satu pegangan hidup yang mempercayai bahawa Allah s.w.t adlah Tuhan yang Esa dan tidak ada sekutu atau yang menyerupaiNya.

 Firman Allah s.w.t:


Maksudnya: “Katakanlah (wahai Muhammad) Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekelian makhluk untuk memohon segala hajat. Ia tidak beranak dan tidak pula di peranakan. Dan tiada siapa yang setara denganNya.”
(Al-Ikhlas: 1-4)

PEMBAHAGIAN TAUHID

Tauhid terbahagi kepada tiga :
  1. Tauhid Rububiyyah.
  2. Tauhid Uluhiyyah.
  3. Tauhid Asma’wa Siffat.

Tauhid Rububiyyah

            Tauhid Rububiyyah beerti mempercayai Allah sebagai ‘Rabb’ atau pencipta dan penguasa terhadap sesuatu.Allahlah pencipta sekelian makhluk dan alam ini,pemilik, pentadbir dan pemberi segala-galanya. Allah yang menghidup dan mematikan sesuatu, berhak dan berkuasa untuk melakukan kebaikan dan keburukan dengan izinNya.
Firman Allah s.w.t:

Maksudnya: “Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatn kepadamu, maka tiada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki sesuatu kebaikan bagi kamu, maka tiada yang dapat menolak kurniaanNya. Dia memberikn kebaikan itu kepada sesiapa yang di kehendakiNya di antara hamba-hambaNya dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(Yunus: 107)

Tauhid Uluhiyyah

            Tauhid Uluhiyyah yang dikenali sebagai  tauhid ibadah. Tauhid Uluhiyyah ialah mengiktiqad dan beriman bahawa Allah s.w.t sahaja yang berhak disembah dan tiada sekutu didalam penyembahanNya. Dia sahaja berhak disembah, ditaati dan dikasihi. Kepada-Nya tempat bertawakkal, tempat berserah, tempat menaruh harapan, permohonan dan berdoa.
Firman Allah s.w.t:

Maksudnya: “Hanya Engkau sahajalah (ya Allah) ynang kami sembah dan hanya kepada Engkau sahajalah kami memohon pertolongan.”
                                                                                                            (Al-Fatihah 1:5)

Inilah konsep ibadah atau pengabdian diri yang sebenar yang membezakan antara mukmin dan kafir. Iaitu setiap perbuatan lahiriah dan batin di lakukan semata-mata kerana Allah s.w.t dan untuk mendapatkan keredhaanNya. Ini beerti meletakkan seluruh perbuatan, percakapan dan tingkah laku di atas perintah Allah s.w. semata-mata.


Tauhid Asma’ wa Sifat.

            Tauhid Asma’ wa Siffat iaitu mengi’tiqad dan beriman bahawa Allah s.w.t brsifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan Maha Suci dari segala sifat-sifat kekurangan dan kelemahan dan Allah s.w.t mempunyai nama-nama yang layak dengan kebesaran-Nya. Segala nama dan sifat Allah itu tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Walaupun nama nama dan sifat itu sama pada sebutannya  dengan sifat makhluk tetapi hakikatnya ia tidak menyerupai nama dan sifat makhluk.

Umpamanya Allah s.w.t bersifat dengan sifat ilmu, maka ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia kerana ilmu manusia adalah baru dan diperoleh dengan belajar dan manusia adalah jahil sebelum mempelajarinya. Sedangkan ilmu Allah adalah qadim dan tidak menyerupai ilmu makhluk.

Firman Allah s.w.t:

Maksudnya: “Tiada suatupun yang sebanding denganNya, dengan zatNya, namaNya dan sifatNya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(As Syura : 11)
Didalam ayat lain,
Allah s.w.t berfirman:

Maksudnya: “Dan bagi Allah itu nama-nama yang baik. Serulah dan berdoalah kepadaNya dengan menyebut nama-nama itu dan pulaukanlah orang yang berpaling dan kebenaran dalam masa menggunakan nama-namaNya, mereka akan mendapat apa yang mereka kerjakan.”
(Al A’raf : 180)
PERTAUTAN KETIGA-TIGA JENIS TAUHID.

            Seseorang Muslim mesti mentauhidkan Allah s.w.t pada ketiga-tiga jenis tauhid ini. Jika tidak, dia tidak dianggap sebagai mukmin. Seorang Mukmin wajib beri’tiqad bahawa Allah s.w.t adalah “Rabb” bagi segala perkara dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan-Nya.Dia juga wajib mengaku dan beriman bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan mempunyai nama-nama yang layak dengan-Nya.Setelah seseorang beriman dengan ketiga-tiga jenis tauhid ini barulah dia dikatakan beriman dengan Allah s.w.t.

            Tauhid Rububiyyah diiktiraf dan diakui oleh semua manusia samada Muslim ataupun kafir. Oleh itu, kalau seseorang hanya mengakui dan beriman kepada tauhid ini sahaja tanpa disertai dengan kedua-dua tauhid ini lagi, maka dia tidak boleh dianggap Muslim. Fitrah insaniyyah sudah sedia mengenali dan mengakui Rububiyyah Allah s.w.t. Tetapi tauhid ini tidak boleh diingkari walaupun ia diakui oleh semua manusia.

Firman Allah s.w.t;

            Maksudnya: ”Dan sesungguhnya jika engkau (wahai Muhammad)  bertanya kepada mereka (orang musyrik) itu : “Siapakah yang menciptakan langit dan bumi?” sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad : Alhamdulillah (sebagai bersyukur disebabkan pengakuan mereka demikian tidak mengingkari Allah) bahkan kebanyakkan mereka tidak mengetahui (hakikat tauhid dan pengertian syirik.)”
(Al Ankabut : 63)

            Segala pengakuan manusia terbukti melalui ibadahnya yang terkandung di dalam tauhid Uluhiyyah. Apabila seseorang beriman dengan tauhid Uluhiyyah, maka secara tidak langsung dia beriman dengan tauhid Rubibiyyah dan tauhid Asma’ wa Sifat.Ini kerana tauhid Uluhiyyah terkandung di bawahnya kedua-dua tauhid lagi dan bukan sebaliknya. Seseorang ynag beriman dengan tauhid Rububiyyah sahaja tidak semestinya beriman dengan Uluhiyyah Allah. Ada dari mereka yang beriman dengan Rububiyyah Allah tetapi menyembah patung, berhala, bulan, matahari dan seumpamanya dan tidak mentaati Allah.

            Begitu juga seseorang yang beriman dengan tauhid Asma’ wa Siffat kadang-kadang kufur dengan tauhid Uluhiyyah. Tetapi jika dia beriman dengan tauhid Uluhiyyah dan menyembah Allah s.w.t, dia juga beriman dengan tauhid Rububiyyah dan tauhid Asma’wa Sifat. Tauhid Uluhiyyah adalah berasaskan kepada ucapan, manusia dijadikan untuk  menyembahNya. Inilah intisari tauhid Uluhiyyah.

Jadi, untuk menjadi Muslim sejati, seseorang itu wajib beriman dengan ketiga-tiga jenis tauhid serentak tanpa mengasingkan satu sama lain.

No comments:

Post a Comment