Monday, 21 November 2011

IMAN

              Pernah dengar tak lagu ini " tanya sama pokok apa sebab goyang nanti jawab pokok angin yang goncang..... " mungkin ini lagu kesukaan kita tatkala kita diusia yang masih muda....tapi kalu kita tanya sama IMAN, agak agaknya apa yang IMAN boleh bagi jawapan kepada kita??.....tatkala Iman kita kadang kadang naik dan kadanag kadang menjunam turun lajunya namun apakah kita sebagai hamba ALLAH ingin membiarkan IMAN kita beredar dengan masa dibuang begitu sahaja.....ada segelintir dikalangan masyarakat kita hari ini tidak bisa merungkaikan persoalan mengenai keimanan.Di sini serba sedikit saya akan berkongsi berkenaan IMAN.......


PENGERTIAN IMAN

            Iman itu ialah tasdiq (membenarkan) dengan hati. I’tiqod dengan hati kepada apa yang ia ketahui yang ia daripada Deen Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w serta ikrar dengan lidah dan amal seluruh ajaran Islam dengan anggota badan.

Firman Allah s.w.t:
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات
Maksudnya: “Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh..”
                                                                                                            (Al-Kahfi 18:107)

            Iman dan amal merupakan dua perkara yang beriringan dan tidak berpisah walaupun berbeza dari segi takrif kerana amal itu adalah hasil daripada iman dan iman pula tidak sempurna tanpa amal. Lantaran itu Allah s.w.t menyebut iman itu beriringan dengan amal.
Firman Allah s.w.t:

انما المؤمنون الذين اذاذكر الله وجلت قلو بهم واذاتليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون 0 الذين يقيمون الصلوة وممارزقناهم ينفقون 0 اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرةورزق كريم 0
Maksudnya: “Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementar hati dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambahlah (kuat)  imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakkal. (iaitu) orang-orang yang melaksanakan solat dan yang menginfakkan sebahagian dari rezeki (nikmat) yang mulia. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh darjat (tinggi) di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia.” 
(Al-Anfal 8:2-4)

RUKUN IMAN

1.    Beriman kepada Allah s.w.t
2.    Beriman kepada Malaikat
3.    Beriman kepada Kitab
4.    Beriman kepada Rasul
5.    Beriman kepada Hari Akhirat
6.    Beriman kepada Qadha dan Qadar

CIRI-CIRI DAN PERBAHASAN IMAN

Iman tidak boleh dibahagi-bahagikan

Iman itu tidak boleh dibahagi-bahagikan dan dijuzuk-juzukkan, maka sesiapa yang kufur dengan salah satu rukun daripadanya bererti kufur dengan semuanya, ataupun kufur dengan beberapa perkara daripada rukunnya juga menjadi kufur.

Iman itu syumul

Iman juga mempunyai sifat syumul pada tiap-tiap rukunnya, dengan membenarkan segala ijmal dan tafsilnya. Iman tidak boleh dipisah-pisahkan. Keenam-enam rukun iman itu harus dipercayai. Tidak boleh seseorang itu hanya percaya kepada Allah sahaja dan tidak percaya kepada yang lain, tidak boleh seseorang itu beriman terhadap sebahagian daripada kitab atau Al-Quran dan mengingkari sebahagian yang lain.

Iman itu bertambah dan berkurang

Menurut pendapat Salaf bahkan pendapat Jumhur Ulama’ bahawa, iman itu boleh bertambah dan berkurang.
Firman Allah s.w.t :

انما المؤمنون الذين اذاذكر الله وجلت قلو بهم واذاتليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون
Maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gementar hati dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka , bertambahlah (kuat)  imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakkal.”
                                                                                                            ( Al-Anfal 8:2)

Iman manusia biasa           - bertambah dan berkurang
Iman para nabi dan rasul   - bertambah dan bertambah
Iman para malaikat           - tidak bertambah atau berkurang

PERKARA – PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

            Kita telah memahami bagaimana seseorang itu dianggap menganut Islam dalam ertikata yang sebenarnya dan tertanam dalam hatinya ciri-ciri iman. Ada yang dikurniakan oleh Allah s.w.t dengan iman yang teguh sehingga dia meninggal dunia dengan mentasdiq. Dan ada pula orang yang berpaling tadah dengan sebab ingkar dan derhakanya.

Sesiapa yang bercakap atau melakukan perkara-perkara yang menunjukkan keingkarannya terhadap ikrar syahadah itu maka syahadahnya terbatal dan keluarlah dia daripada Islam, dan diwajibkan kepada kerajaan Islam melaksanakan hukum murtad yang dikenakan kepadanya, bermula daripada disuruh bertaubat sehinggalah dijatuhkan hukuman bunuh kalau dia tidak mahu bertaubat dalam tempoh tertentu dan tempatnya di dalam neraka kalau dia mati dalam keadaan begitu dan tidak sempat bertaubat. Jika seseorang mukmin itu melakukan dosa maka tidaklah batal imannya sekalipun dia belum bertaubat jika tidak ada padanya perkara-perkara yang membatalkan syahadahnya.

      Perkara yang menyebabkan terkeluarnya seseorang itu daripada Islam atau terbatal imannya ialah :
  • Mengingkari sifat-sifat Rububiyyah atau mencelanya
  • Mengingkari atau mencela Asma’ Allah dan sifat-sifatNya
  • Mengingkari atau mencela sifat Uluhiyyah
  • Mengingkari atau mencela Rasulullah s.a.w atau kerasulannya

Mengingkari sifat Rububiyyah Allah Atau Mencelanya

Yang pertama di dalam tauhid itu ialah mentauhidkan Allah s.w.t pada RububiyyahNya dengan ber’itiqod bahawa Dialah Tuhan yang menciptakan alam, mentadbir, memilikinya, memberi rezeki, segala-galanya di bawah pengetahuan, izin, perintah, kehendak dan kebijaksanaanNya yang tidak terhingga. Maka setiap ’itiqod, perkataan dan tindak-tanduk yang menunjukkan keingkarannya menjadi kafir dan riddah, seperti orang yang menganggap ada yang bersifat Qidam (sedia) selain daripada Allah s.w.t menganggap Allah s.w.t tidak mengambil tahu terhadap makhluk setelah dijadikanNya, menganggap adanya rezeki yang bukan dari Allah s.w.t. Menjadi kufur juga orang yang menganggap sifat itu dipunyai juga oleh yang lain daripada Allah s.w.t seperti yang dinyatakan oleh Firaun :

فقال انا ربكم الاعلى
Maksudnya: ”Akulah tuhan yang Maha Tinggi”                       
(An-Naziat 79:24)

            Atau mengaku dirinya berkuasa memiliki, memberi rezeki dan mentadbir selain daripada Allah s.w.t atau bersekutu dengan Allah s.w.t. Dan menjadi kafir juga orang yang ikut atau mempercayai sesiapa yang membuat pengakuan tersebut.

Mengingkari Atau Mencela Asma’ Allah Dan Sifat-Sifatnya

Allah s.w.t dan Rasulnya telah mensabitkan bagiNya beberapa nama (Asma’) dan sifat, disamping menafikan beberapa sifat. Maka sesiapa yang menafikan atau mengurangkan apa yang disabitkan oleh Allah s.w.t atau yang dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w maka dia menjadi kafir. Begitu juga orang yang mensabitkan bagi Allah apa yang dinafikan oleh Rasulullah s.a.w.

            Adapun mengkafiri sifat-sifat Allah dan Asma’Nya itu dengan dua cara, iaitu kafir nafi dan kafir ithbat. Kafir nafi itu ialah menidakkan atau menafikan mana-mana sifat Allah s.w.t seperti menafikan ilmuNya, qudratNya dan lain-lain sifat yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah s.a.w. Juga termasuk menafikan sifat dan mentakwilkan dengan takwil yang mengurangkanNya atau menghadkan kesempurnaan Allah s.w.t seperti orang yang mengaku Allah s.w.t itu bersifat ilmu tetapi ilmu secara ijmal, dia tidak mengetahui secara tafsil atau detail atau menyamakan sifat Allah s.w.t dengan sifat makhluk.

            Kafir ithbat itu ialah menetapkan mana-mana sifat kekurangan atau sifat mustahil bagi Allah s.w.t sedangkan Allah s.w.t dan rasulNya menafikan sifat itu, seperti menyatakan Allah itu mempunyai anak, isteri atau sekutu-sekutuNya, Allah s.w.t itu mengantuk, tidur, lalai, mati dan sebagainya.

            Begitu juga orang yang mengaku bersifat seperti Allah s.w.t maka kafirlah orang yang berkata begitu dan kafir juga orang yang mempercayainya.


Mengingkari Atau Mencela Sifat Uluhiyyah Allah

Iaitu perkataan atau perbuatan atau i’tiqod yang mengingkari bahawa Allah s.w.t sahaja yang disembah dengan sebenarnya, yang lain daripada-Nya tidak berhak disembah dan diabdikan diri kepadanya dengan pengertian ibadat. Maka sesiapa yang berkata atau beramal atau beri’tiqod dengan cara yang bercanggah dengan UluhiyyahNya maka kafir dan murtadlah ia. Dan kekafiran inilah yang paling banyak berlaku di kalangan manusia. Sesungguhnya kebanyakan manusia sejak dahulu hingga sekarang mengakui tauhid rububiyyah dengan mempercayai qudrat Allah s.w.t, tadbirNya, rezekiNya dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, itulah apa yang dimaksudkan oleh
Firman Allah s.w.t. :
ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فانى يؤفكون
Maksudnya: "Dan jika engkau bertanya kepada mereka,siapakah yang menciptakan mereka, nescaya mereka menjawab, Allah; jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan (dari menyembah Allah) ".           
  (Az-Zukhruf 43:87)

            Tetapi mereka mengingkari di dalam i’tiqod, perkataan dan perbuatan terhadap Uluhiyyah Allah seperti beribadat kepada yang lain daripada Allah s.w.t mengaku hukum dan undang-undang yang lain daripada syariat Allah s.w.t dengan hati dan lidah.

Mengingkari Atau Mencela Rasulullah s.a.w Atau Kerasulannya

Iaitu perkataan atau perbuatan i’tiqad yang menafikan atau mencela kerasulan atau peribadi orang yang menjadi Rasul s.a.w dan mengingkari apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah s.a.w seperti tentang  kebangkitan selepas mati, tentang mahsyar, hisab, mizan, sirat, syurga, neraka dan lain-lain lagi dan pada perkara-perkara ghaib. Begitu juga mengingkari al-Quran dengan apa cara sekalipun kerana Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah s.a.w dan daripada Allah s.w.t.

No comments:

Post a Comment